دبستان دخترانه حاج یداله تفضلی-ناحیه 2 یزد

پست الکترونیک: Tafazoli.Madrese@Gmail.com

تلفن تماس: 8248115-0351