دبستان دخترانه حاج یداله تفضلی-ناحیه 2 یزد

شناسنامه آموزشگاه :

آموزشگاه دخترانه حاج یداله تفضلی (جلالیان سابق)درسال1389درمنطقه نعیم آباد تاسیس گردیده است. این دبستان بامساحت2800مترمربعدردوطبقه بناشده است،که مساحت کل زیربنا 760مترمربع و زیربنای طبقه اول 480مترمربع می باشد.لازم به ذکراست که این آموزشگاه قبلا به صورت شیفت در گردش درساختمان آموزشگاه سیدعلی جلالیان دایربوده است. ازسال تحصیلی 89-88به ساختمان حاج یداله تفضلی منتقل شده است،آماردانش آموزان این آموزشگاه در سال تحصیلی 92-91 (136) نفر می باشد ودارای6کلاس (پایه های اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم وششم می باشد.